מצב נגישות / ניווט באמצעות מקלדת אזור תוכן מרכזי הזמנה אונליין תפריט ניווט נגיש פאנל נגישות איפוס נגישות מפת אתר הצהרת נגישות

אתר זה עושה שימוש בקבצי cookies, לרבות קבצי cookies של צד שלישי, עבור שיפור הפונקצינליות, שיפור חוויית הגלישה, ניתוח התנהגות גולשים (web analytics) ושיווק ממוקד. המשך גלישה באתר זה מבלי לשנות את הגדרת קבצי ה-cookies של הדפדפן, מהווה אישור לשימוש שלנו בקבצי cookies. למידע נוסף, עיין בהצהרת הפרטיות שלנו.

תקנון אתר

 1. כללי:
 • א. אתר האינטרנטהנו אתר האינטרנט הרשמי של

מלון “הגושרים מלון בטבע (1996) בע”מ” (להלן: “המלון”).

 • ב. כל המשתמש באתר זה, מצהיר כי קרא את תוכן תקנון זה, וכי הוא מסכים בצורה חד משמעית לכל הוראותיו ותנאיו, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמו ו/או המלון.
 • ג. חלק מתוכן אתר זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.
 • ד. המשתמש מצהיר כי המידע המוצג באתר ו/או כל חלק ממנו הינו רכושו הבלעדי של המלון, כי למלון שמורות זכויות היוצרים במידע ו/או כל חלק ממנו, כי הוא מתחייב להשתמש במידע באתר לשימושו האישי בלבד, ולא להעתיק, לצלם, לשכפל, לשדר, להדפיס או לפרסם את המידע באתר, בין אם בבעלות המלון ובין אם בבעלות צדדים שלישיים, ו/או חלק ממנו לכל אדם ו/או גוף כלשהו ללא הסכמה מראש ובכתב של המלון, למעט לצורך אישי בלתי מסחרי במידע.
 • ה. המשתמש מתחייב שלא לעשות במידע כל סילוף או שינוי אחר, או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות המידע ובמהימנותו או בכבודו או בשמו של המלון כבעל זכויות היוצרים בו, או של כל גורם אחר.

 1. סיכונים ואחריות:
 • א. המשתמש מצהיר בזאת, כי הוא יודע שהשימוש באתר אינטרנט כרוך בסיכונים רבים, הן בגלל הטכנולוגיה הכרוכה בכך והן בגלל גורמים אנושיים הפועלים באמצעות האינטרנט.
 • ב. המשתמש אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה ו/או יעשה במידע.
 • ג. המידע הינו לשימושו האישי של המשתמש בלבד והשימוש בו, לרבות כל הסתמכות עליו, הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש. בין היתר, מצהיר המשתמש כי הוא מודע לכך שהתמונות המוצגות באתר הינן לצורך המחשה בלבד, וכי ייתכנו שינויים בין הצגתן על גבי מסך המחשב לבין מראייהן במציאות.
 • ד. המידע מוצג באתר כפי שהוא (“as is”) והמלון אינו אחראי להתאמת המידע לצרכי המשתמש ואינו אחראי כלפי המשתמש בשל אי יכולתו לעשות שימוש במידע מסיבה כלשהי. המשתמש לבדו יישא באחריות לאופן בו הנו עושה שימוש במידע.
 • ה. המלון עושה הכל כדי שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אולם המידע אינו מתיימר להוות ניתוח שלם, מלא או מפורט של כלל הנושאים המפורטים בו. המידע הינו כללי בלבד, חלקי ומבוסס. המלון לא יישא בכל אחריות לגבי טעות במידע המוצג באתר, הן על ידי המלון והן על ידי צדדים שלישיים.
 • ו. המלון לא יהיה אחראי בגין כל נזק, אי נוחות, הפסד, או הוצאה או עוגמת נפש, העלולים להיגרם למשתמש או לרכושו (בין היתר לציוד החומרה ו/או התוכנה של המשתמש) או לכל צד שלישי, במישרין או בעקיפין, עקב הכניסה לאתר והשימוש בתכניו.
 • ז. המלון לא יישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתמש כל שהוא באתר או כל גורם אחר שאינו בשליטתו.
 • ח. המלון לא יישא באחריות לשינויים שנעשו במידע על ידי המשתמש ו/או על ידי כל צד שלישי אחר.

 1. הזמנת אירוח:
 • א. המשתמש רשאי להשתמש באתר זה אך ורק על מנת לבצע הזמנת ורכישת שירותים ו/או קבלת מידע. אין לעשות באתר זה כל שימוש למטרות אחרות.
 • ב. הזמנת חדר במלון אפשרית באמצעות פנייה טלפונית למרכז ההזמנות של המלון בטלפון שמספרו  04-6816000/1   או באמצעות אתר זה.
 • ג. כל המזמין חדר באמצעות אתר זה, נדרש להזין את פרטיו האישיים, לרבות מס’ תעודת זהות או מס’ דרכון ומס’ כרטיס אשראי, וכן פרטים של כל המתארחים עימו.
 • ד. כל הזמנה תהיה תקפה רק לאחר קבלת אישור במייל, אישור הכולל את פרטי ההזמנה ומספר הזמנה. הזמנה שלא התקבל לגביה אישור דינה כהזמנה שכלל לא בוצעה.

 1. פרטי רוכש השירותים:

בעת ביצוע רכישת השירותים באמצעות האתר וביצוע ההזמנה כמפורט להלן, יידרש המשתמש להזין במערכת את פרטיו האישיים. בעלי האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי המשתמש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בבחירת חבילת הנופש, תאריך, מספר מיטות וכל שירות אחר שיוזמן על ידי הרוכש דרך האתר, ו/או באחריות כלשהי במישרין או בעקיפין למקרה שבו פרטי הרכישה לא יקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהרוכש לרכוש שירותים באמצעות האתר. הזנת פרטי רכישה כוזבים הנה עבירה פלילית ויינקטו כנגד מזיני פרטים כוזבים צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם, למלון ו/או לאתר ו/או למפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.

5. אופן ההזמנה:

המשתמש יזין את פרטי ההזמנה באתר.

 • א. בעת הזנת פרטי ההזמנה, יידרש המשתמש להזין פרטי כרטיס אשראי, וזאת לצורך בטוחה בלבד.
 • ב. התשלום יתבצע במלואו עם היציאה מהמלון במזומן ו\או בכרטיס אשראי.

 1. 6. תנאים והגבלות:
 • א. המחירים באתר הנם בשקלים וכוללים מע”מ, בהתאם לשיעור המע”מ המשתנה מעת לעת.
 • ב. המלון רשאי לשנות בכל עת את תנאי הזמנת החדרים ואת מחירי החבילות.
 • ג. המלון רשאי לשנות את תקנון האתר מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש למשתמש. המלון יפרסם באתר את התנאים החדשים ותחילת תוקפם תהיה במועד פרסומם.
 • ד. המלון רשאי לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, תוכנו, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו והכל ללא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. המשתמש מצהיר כי לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המלון בקשר לכך.
 • ה. מספר המקומות במלון מוגבל וביצוע הזמנת חדר הנו על בסיס מקום פנוי בלבד.  
 • ו. אין כפל מבצעים והנחות.
 • ז. קבלת ופינוי חדרים:

קבלה: בימי חול החל מהשעה 15:00, ובשבת/חג  בחורף החל מהשעה 17:00. בקיץ  החל מהשעה 20:00.           

 • ח. פינוי: בימי חול עד השעה 11:00, ובשבת/חג עד השעה 14:00 .
 • ט. הגעה ו/או פינוי לפני/לאחר השעות כאמור, כפופה לאישור מראש של הנהלת המלון וכרוכה בתשלום נוסף.

 1. 7. תינוקות וילדים:

“תינוק” – מי שגילו עד שנתיים.

 “ילד” – מי שגילו שנתיים עד 12 שנים.

 • אירוח ילדים ונוער מתחת לגיל 18, יתאפשר בליווי מבוגר מעל גיל 21 בלבד.
 • על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים  במחוז חיפה.
 • המשתמש מודע לכך שהשימוש באתר אינטרנט מטבעו עלולות להיות תקלות טכניות.
 • המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר זה לשם הזמנת חדרים לצורך שימוש פרטי ולא על מנת למכור את הנופש המוצע ו/או את השירותים המוצעים לצד שלישי.

 1. 8.ביטול הזמנה:

לצורך ביטול הזמנה יש לפנות אל המלון בכל אחת מהדרכים הבאות:

 • א. באמצעות מסירת הודעה בדלפק הקבלה במלון
 • ב. בטלפון: שמספרו:04-6816000.
 • ג. באמצעות מכתב דואר רשום למלון: בכתובת: הגושרים מלון בטבע, קיבוץ הגושרים ד.נ גליל עליון מיקוד 12225.
 • ד. בדואר אלקטרוני בכתובת: .reservation@hagoshrim-hotel.co.il
 • ה. בפקס שמספרו: 04-6816002.
 • ו. באמצעות אתר האינטרנט של המלון: https://www.hagoshrim-hotel.co.il/
 • ז. ביטול הזמנה שיבוצע מרגע אישור הזמנת החדר ועד 7 ימי עסקים לפני מועד האירוח יחויב בדמי ביטול בגובה של 5% מסכום ההזמנה או 100 ₪ לחדר, הזול מבניהם.
 • ח. הזמנה שתבוטל מ – 7 ימי עסקים  עד 48 שעות לפני מועד האירוח תחויב בדמי ביטול של 50%  משווי העסקה.
 • ט. הזמנה שתתבטל במהלך פחות מ – 48 שעות לפני מועד האירוח תחויב בתשלום מלא.
 • י. המלון יהיה רשאי לגבות את דמי הביטול מכרטיס האשראי שמסר המשתמש בעת ביצוע ההזמנה או בכל דרך אחרת שימצא לנכון.
 1. 9. מתחם הבריכה:

רחצת ילדים בבריכות השחייה עד גיל 16 חייבת בפיקוח מבוגר בלבד, ועל אחריות האורחים. אתם מתבקשים להקפיד על שמירת ההוראות והנהלים במלון.

 1. 10. הוראות שונות:
 • א. אין להביא בעלי חיים למלון ולמתקניו השונים.
 • ב. אין להזמין אורחים נוספים מעבר לנקוב בהזמנה ללא קבלת הסכמת המלון מראש. הבאת אורחים למתחם המלון תחויב בתשלום נוסף.
 • ג. אין להוציא ציוד מחדרי האירוח, יש להצטייד במגבות פרטיות למקורות המים שמחוץ למלון.
 • ד. אין לעשן בשטח המלון, מלבד המקומות המותרים לכך.
 • ה. המשתמש מתחייב להותיר את החדר ללא נזקים לאחר השימוש בו.
 1. שמירת המקום:

המשתמש מתחייב בשמו ובשם כל שאר המתארחים עמו לשמור על המקום ולא לגרום כל נזק במזיד ו/או ברשלנות לאתר, לרבות כל הציוד שבו. המשתמש מאשר כי במקרה של נזק כלשהו, יחויב כרטיס האשראי דלעיל במלוא עלות הנזק.

 1. קניין רוחני:

זכויות היוצרים באתר וכל מודול אחר הקשור עם האתר, הסימנים המסחריים והאייקונים, לרבות הלוגו, המוצגים באתר הינם קניינו הרוחני של המלון בלבד (“הקניין הרוחני“) ועל המשתמש חל איסור לעשות שימוש בקניין הרוחני של המלון לכל מטרה שהיא, לרבות העתקה, הפצה, פרסום, מכירה, הטמעה באתר אינטרנט אחר וכיוצ”ב, ללא הסכמה מראש ובכתב של המלון.

אנא הודיעו לנו, האם יש צורך לתקן או לעדכן את הפרטים האישיים שאנו מחזיקים עליכם.